13 Tháng Một, 2020

1 vạn từ ghép thông dụng (phần 1)

Dưới đây là những từ vựng hay dùng trong giao tiếp hàng ngày:

1 — 我們 — wǒ men (ủa mân): chúng tôi.

2 — 什麼 — shén me (sấn mơ): cái gì, hả.

3 — 知道 — zhī dào (trư tao): biết, hiểu, rõ.

4 — 他們 – tāmen (tha mân): bọn họ.

5 — 一個 – yīgè (ý cừa): một cái, một.

6 — 你們 – nǐmen (nỉ mân): các bạn.

7 — 沒有 – méiyǒu (mấy yểu): không có, không bằng, chưa.

8 — 這個 – zhège (trưa cưa): cái này, việc này.

9 — 怎麼 – zěnme (chẩn mơ): thế nào, sao, như thế.

10 — 現在 – xiànzài (xien chai): bây giờ.

11 — 可以 – kěyǐ (khứa ỷ): có thể.

12 — 如果 – rúguǒ (rú cuổ): nếu.

13 — 這樣 – zhèyàng (trưa dang): như vậy, thế này.

14 — 告訴 – gàosù (cao su): nói với, tố cáo, tố giác.

15 — 因為 – yīnwèi (in uây): bởi vì, bởi rằng.

16 — 自己 – zìjǐ (chư chỉ): tự mình, mình.

17 — 這裡 – zhèlǐ (trưa lỉ): ở đây.

18 — 但是 – dànshì (tan sư): nhưng, mà.

19 — 時候 – shíhòu (sứ hâu): thời gian, lúc, khi.

20 — 已經 – yǐjīng (ỷ ching): đã, rồi.

21 — 謝謝 – xièxiè (xiê xiệ): cám ơn.

22 — 覺得 – juédé (chuế tứa): cảm thấy, thấy rằng.

23 — 這麼 – zhème (trưa mơ): như thế, như vậy, thế này.

24 — 先生 – xiānshēng (xien sâng): thầy, tiên sinh, chồng.

25 — 喜歡 – xǐhuān (xỉ hoan): thích, vui mừng.

26 — 可能 – kěnéng (khửa nấng): có thể, khả năng, chắc là.

27 — 需要 – xūyào (xuy deo): cần, yêu cầu.

28 — 是的 — shì de (sư tợ): tựa như, giống như.

29 — 那麼 – nàme (na mờ): như thế.

30 — 那個 – nàgè (na cừa): cái đó, việc ấy, ấy…

31 — 東西 – dōngxī (tung xi): đông tây, đồ vật.

32 — 應該 – yīnggāi (ing cai): nên, cần phải.

33 — 孩子 – háizi (hái chự): trẻ con, con cái.

34 — 起來 – qǐlái (chỉ lái): đứng dậy, nổi dậy, vùng lên.

35 — 所以 – suǒyǐ (suố ỷ): cho nên, sở dĩ, nguyên cớ.

36 — 這些 – zhèxiē (trưa xiê): những…này.

37 — 還有 — hái yǒu (hái yểu): vẫn còn.

38 — 問題 – wèntí (uân thí): vấn đề, câu hỏi.

39 — 一起 – yīqǐ (yi chỉ): cùng nơi, cùng, tổng cộng.

40 — 開始 – kāishǐ (khai sử): bắt đầu, lúc đầu.

41 — 時間 – shíjiān (sứ chen): thời gian, khoảng thời gian.

42 — 工作 – gōngzuò (cung chua): công việc, công tác.

43 — 然後 – ránhòu (rán hâu): sau đó, tiếp đó.

44 — 一樣 – yīyàng (ý dang): giống nhau, cũng thế.

45 — 事情 – shìqíng (sư chính): sự việc, sự tình.

46 — 就是 – jiùshì (chiêu sư): nhất định, đúng, dù cho.

47 — 所有 – suǒyǒu (suố yểu): sở hữu, tất cả, toàn bộ.

48 — 一下 – yīxià (ý xia): một tý, thử xem, bỗng chốc.

49 — 非常 – fēicháng (phây cháng): bất thường, rất, vô cùng.

50 — 看到 — kàn dào (khan tao): nhìn thấy.

51 — 希望 – xīwàng (xi oang): mong muốn, hy vọng, ước ao.

52 — 那些 – nàxiē (na xiê): những…ấy, những…đó, những…kia.

53 — 當然 – dāngrán (tang rán): đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên.

54 — 也許 – yěxǔ (diế xủy): có lẽ, e rằng, biết đâu.

55 — 朋友 – péngyǒu (phấng dẩu): bạn bè, bằng hữu.

56 — 媽媽 – māmā (ma ma): mẹ, má, u, bầm, bà già.

57 — 相信 – xiāngxìn (xieng xin): tin tưởng, tin.

58 — 認為 – rènwéi (rân uấy): cho rằng, cho là.

59 — 這兒 — zhè’er (trưa ơr): ở đây, chỗ này, lúc này, bây giờ

60 — 今天 – jīntiān (chin then): ngày hôm nay, hôm nay, hiện tại, tước mắt.

61 — 明白 – míngbái (mính bái): rõ ràng, công khai, hiểu biết.

62 — 一直 – yīzhí (yi trứ): thẳng, luôn luôn, liên tục.

63 — 看看 — kàn kàn (khan khan): xem xét, xem.

64 — 地方 – dìfāng (ti phang): địa phương, bản xứ, vùng, miền.

65 — 不過 – bùguò (pú cua): cực kỳ, nhất trên đời, nhưng, nhưng mà, có điều.

66 — 發生 – fāshēng (pha sâng): sinh ra, xảy ra, sản sinh.

67 — 回來 – huílái (huấy lái): trở về, quay về.

68 — 準備 – zhǔnbèi (truẩn bây): chuẩn bị, dự định.

69 — 找到 – zhǎodào (trảo tao): tìm thấy.

70 — 爸爸 – bàba (pa pa): bố, cha, ông già.

71 — 一切 – yīqiè (ý chiê): tất cả, hết thảy, toàn bộ.

72 — 抱歉 – bàoqiàn (pao chen): không phải, ân hận, có lỗi.

73 — 感覺 – gǎnjué (cản chuế): cảm giác, cảm thấy, cho rằng.

74 — 只是 – zhǐshì (trử sư): chỉ là, chẳng qua là, chỉ, nhưng.

75 — 出來 – chūlái (chu lái): đi ra, ra đây, xuất hiện, nảy ra.

76 — 不要 – bùyào (pú deo): đừng, không được, chớ.

77 — 離開 – líkāi (lí khai): rời khỏi, tách khỏi, ly khai.

78 — 一點 — yī diǎn (yi tẻn): một chút, một ít, chút xíu, chút ít.

79 — 一定 — yī dìng (ý ting): chính xác, cần phải, nhất định.

80 — 還是 – háishì (hái sư): vẫn, vẫn còn, không ngờ, hoặc.

81 — 發現 – fāxiàn (phan xen): phát hiện, tìm ra, phát giác.

82 — 而且 – érqiě (ớ chiể): mà còn, với lại.

83 — 必須 – bìxū (pi xuy): nhất định phải, nhất thiết phải.

84 — 意思 – yìsi (yi sư): ý, ý nghĩa.

85 — 不錯 – bùcuò (pú chua): đúng, đúng vậy, không tệ.

86 — 肯定 – kěndìng (khẩn ting): khẳng định, quả quyết, chắc chắn.

87 — 電話 — diàn huà (ten hoa): máy điện thoại, điện thoại.

88 — 為了 – wèile (guây lơ): để, vì (biểu thị mục đích).

89 — 第一 — dì yī (ti yi): thứ nhất, hạng nhất, quan trọng nhất.

90 — 那樣 – nàyàng (na dang): như vậy, như thế.

91 — 大家 – dàjiā (ta chea): cả nhà, mọi người.

92 — 一些 – yīxiē (y xiê): một ít, một số, hơi, một chút.

93 — 那裡 – nàlǐ (na lỉ): chỗ ấy, chỗ đó, nơi ấy.

94 — 以為 – yǐwéi (ỷ guấy): tin tưởng, cho rằng.

95 — 高興 – gāoxìng (cao xing): vui vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích.

96 — 過來 – guòlái (cua lái): đủ, quá, đến, qua đây.

97 — 等等 — děng děng (tấng tẩng): vân…vân, chờ một chút.

98 — 生活 – shēnghuó (sâng huố): đời sống, cuộc sống, sinh hoạt.

99 — 醫生 – yīshēng (y sâng): bác sĩ, thày thuốc.

100 — 最後 – zuìhòu (chuây hâu): cuối cùng, sau cùng.

Nguồn: tiengtrungboi.com

(Visited 52 times, 1 visits today)